กฎกติกา

  • 1. สินค้าที่นำมาแลก จะต้องเป็นสินค้าของตัวเองมิได้ขโมยหรือโจรกรรมมา
  • 2. สินค้าที่นำมาแลก จะต้องเป็นสินค้าที่ถูกกฎหมาย
  • 3. ผู้ที่นำสินค้ามาแลก ต้องปฏิบัติตามที่กฏหมายกำหนดในการขาย โดยการแสดงตัวตนที่แท้จริง เช่น เอกสารในการยืนยันตัวตน เป็นต้น
  • 4. สินค้าที่นำมาแลก จะต้องมีวันหมดอายุบนคูปองเกินกว่า 3 เดือนขึ้นไป นับตั้งแต่วันที่นำมาแลก
  • 5. เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
  • 6. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • 7. กรณีมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ ที่เบอร์ 02-674-5599